Θέλετε να αποσύρετε τη μοτοσυκλέτα σας;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

1. Άδεια κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας
(χωρίς παρακράτηση)

2. Πινακίδα κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας (γνήσια Υπουργείου)

3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
του ιδιοκτήτη

4. Βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από αρμόδια Δ.Ο.Υ.

5. Εξουσιοδότηση για μεταφορά και διαγραφή της μοτοσυκλέτας, επικυρωμένη
από Δημόσια Αρχή

ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ

Ο.Ε. – Ε.Ε. – Ε.Π.Ε.

1. Άδεια κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας
(χωρίς παρακράτηση)

2. Πινακίδα κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας (γνήσια Υπουργείου)

3. Βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από αρμόδια Δ.Ο.Υ.

4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του
διαχειριστή της εταιρείας

5. Φωτοτυπία του καταστατικού της εταιρείας

6. Δελτίο αποστολής για τη μεταφορά της μοτοσυκλέτας

7. Εξουσιοδότηση για μεταφορά και διαγραφή της μοτοσυκλέτας, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή

ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

1. Άδεια κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας
(χωρίς παρακράτηση)

2. Πινακίδα κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας (γνήσια Υπουργείου)

3. Βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από αρμόδια Δ.Ο.Υ.

4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρείας

5. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί απόφασης οριστικής διαγραφής της μοτοσυκλέτας

6. Φωτοτυπία του ΦΕΚ εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου

7. Δελτίο αποστολής για τη μεταφορά της μοτοσυκλέτας

8. Εξουσιοδότηση για μεταφορά της μοτοσυκλέτας, επικυρωμένη
από Δημόσια Αρχή

ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ